سرویسهای میزبانی وب لینوکس حرفه ای

Basic - B1

فضا ۱۰۰ مگابایت
پهنای باند ۸ گیگابایت
۱۰ اکانت ایمیل
زبان برنامه نویسی PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend
تعداد وب سایت۱
دسترسی FTP Unlimited
بانک اطلاعاتی MySQL 5.X,MariaDB 11, phpMyAdmin
گزارشگیری MS SQL Server

Basic - B2

فضا ۲۵۰ مگابایت
پهنای باند ۱۴ گیگابایت
۲۵ اکانت ایمیل
زبان برنامه نویسی PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend
تعداد وب سایت۱
دسترسی FTP Unlimited
بانک اطلاعاتی MySQL 5.X,MariaDB 11 , phpMyAdmin
گزارشگیری MS SQL Server

Basic - B3

فضا ۵۰۰ مگابایت
پهنای باند ۲۵ گیگابایت
۵۰ اکانت ایمیل
زبان برنامه نویسی PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend
تعداد وب سایت۱
دسترسی FTP Unlimited
بانک اطلاعاتی MySQL 5.X,MariaDB 11, phpMyAdmin
گزارشگیری MS SQL Server

Deluxe - D1

فضا ۱ گیگابایت
پهنای باند ۴۵ گیگابایت
۱۰۰ اکانت ایمیل
زبان برنامه نویسی PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend,SSI, GD Library
تعداد وب سایت۱
دسترسی FTP Unlimited
بانک اطلاعاتی MySQL 5.X,MariaDB 11, phpMyAdmin
گزارشگیری MS SQL Server

Deluxe - D2

فضا ۲ گیگابایت
پهنای باند ۸۰ گیگابایت
۲۰۰ اکانت ایمیل
زبان برنامه نویسی PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend,SSI, GD Library
تعداد وب سایت۱
دسترسی FTP Unlimited
بانک اطلاعاتی MySQL 5.X,MariaDB 11, phpMyAdmin
گزارشگیری MS SQL Server

Deluxe - D3

فضا ۵ گیگابایت
پهنای باند ۱۴۰ گیگابایت
۵۰۰ اکانت ایمیل
زبان برنامه نویسی PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend,SSI, GD Library
تعداد وب سایت ۲
دسترسی FTP Unlimited
بانک اطلاعاتی MySQL 5.X,MariaDB 11, phpMyAdmin
گزارشگیری MS SQL Server

Ultimate - U1

فضا ۱۰ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
نامحدود اکانت ایمیل
زبان برنامه نویسی PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend,SSI, GD Library,Ruby on Rails, SSH
تعداد وب سایت ۳
دسترسی FTP Unlimited
بانک اطلاعاتی MySQL 5.X,MariaDB 11, phpMyAdmin
گزارشگیری MS SQL Server

Ultimate - U2

فضا ۲۰ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
زبان برنامه نویسی PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend,SSI, GD Library,Ruby on Rails, SSH
تعداد وب سایت ۴
دسترسی FTP Unlimited
بانک اطلاعاتی MySQL 5.X,MariaDB 11, phpMyAdmin
گزارشگیری MS SQL Server

Ultimate - U3

فضا ۳۰ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
زبان برنامه نویسی PHP, CGI-BIN, Perl, Python, Rub, Zend,SSI, GD Library,Ruby on Rails, SSH
تعداد وب سایت ۸
دسترسی FTP Unlimited
بانک اطلاعاتی MySQL 5.X,MariaDB 11, phpMyAdmin
گزارشگیری MS SQL Server