ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
400,000 ریال
1 سال
.net
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.ir
160,000 ریال
1 سال
160,000 ریال
1 سال
160,000 ریال
1 سال
.co.ir
160,000 ریال
1 سال
160,000 ریال
1 سال
160,000 ریال
1 سال
.org
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.co
1,400,000 ریال
1 سال
1,400,000 ریال
1 سال
1,400,000 ریال
1 سال
.info
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.biz
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
650,000 ریال
1 سال
.me
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
950,000 ریال
1 سال
.us
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.asia
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.zone
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.cc
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.company
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
1,000,000 ریال
1 سال
.uk
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.co.uk
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.io
1,950,000 ریال
1 سال
1,950,000 ریال
1 سال
1,950,000 ریال
1 سال
.tech
2,800,000 ریال
1 سال
2,800,000 ریال
1 سال
2,800,000 ریال
1 سال
.xyz
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
.pro
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
4,000,000 ریال
1 سال
.one
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.cloud
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.store
2,990,000 ریال
1 سال
2,990,000 ریال
1 سال
2,990,000 ریال
1 سال
.sale
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
.host
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
4,500,000 ریال
1 سال
.best
5,060,000 ریال
1 سال
5,060,000 ریال
1 سال
5,060,000 ریال
1 سال
.site
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.top
2,990,000 ریال
1 سال
2,990,000 ریال
1 سال
2,990,000 ریال
1 سال
.bio
3,800,000 ریال
1 سال
3,800,000 ریال
1 سال
3,800,000 ریال
1 سال
.blog
1,485,800 ریال
1 سال
1,485,800 ریال
1 سال
1,485,800 ریال
1 سال
.live
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.am
1,794,000 ریال
1 سال
1,794,000 ریال
1 سال
1,794,000 ریال
1 سال
.bz
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.eu
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.ceo
5,060,000 ریال
1 سال
5,060,000 ریال
1 سال
5,060,000 ریال
1 سال
.online
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
2,000,000 ریال
1 سال
.shop
2,200,000 ریال
1 سال
2,200,000 ریال
1 سال
2,200,000 ریال
1 سال
.space
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.cool
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
1,100,000 ریال
1 سال
.art
667,000 ریال
1 سال
667,000 ریال
1 سال
667,000 ریال
1 سال
.auto
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.audio
713,000 ریال
1 سال
713,000 ریال
1 سال
713,000 ریال
1 سال
.academy
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.band
1,104,000 ریال
1 سال
1,104,000 ریال
1 سال
1,104,000 ریال
1 سال
.business
363,400 ریال
1 سال
363,400 ریال
1 سال
363,400 ریال
1 سال
.cafe
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.camera
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.car
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.center
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
.city
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
.click
358,800 ریال
1 سال
358,800 ریال
1 سال
358,800 ریال
1 سال
.club
759,000 ریال
1 سال
759,000 ریال
1 سال
759,000 ریال
1 سال
.codes
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.coffee
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.credit
4,876,000 ریال
1 سال
4,876,000 ریال
1 سال
4,876,000 ریال
1 سال
.computer
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.delivery
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.dental
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.design
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.diamonds
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.digital
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.directory
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
.direct
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.download
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
.earth
1,127,000 ریال
1 سال
1,127,000 ریال
1 سال
1,127,000 ریال
1 سال
.eco
3,220,000 ریال
1 سال
3,220,000 ریال
1 سال
3,220,000 ریال
1 سال
.email
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
.energy
4,876,000 ریال
1 سال
4,876,000 ریال
1 سال
4,876,000 ریال
1 سال
.exchange
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
1,600,000 ریال
1 سال
.expert
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.express
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.family
1,104,000 ریال
1 سال
1,104,000 ریال
1 سال
1,104,000 ریال
1 سال
.fashion
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.film
4,416,000 ریال
1 سال
4,416,000 ریال
1 سال
4,416,000 ریال
1 سال
.flights
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.fun
1,127,000 ریال
1 سال
1,127,000 ریال
1 سال
1,127,000 ریال
1 سال
.gallery
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
.games
897,000 ریال
1 سال
897,000 ریال
1 سال
897,000 ریال
1 سال
.gift
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
.gold
4,876,000 ریال
1 سال
4,876,000 ریال
1 سال
4,876,000 ریال
1 سال
.graphics
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
.green
3,772,000 ریال
1 سال
3,772,000 ریال
1 سال
3,772,000 ریال
1 سال
.group
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
.hospital
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.hosting
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
.jewelry
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.jobs
5,336,000 ریال
1 سال
5,336,000 ریال
1 سال
5,336,000 ریال
1 سال
.land
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.law
5,060,000 ریال
1 سال
5,060,000 ریال
1 سال
5,060,000 ریال
1 سال
.life
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.limited
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.link
501,400 ریال
1 سال
501,400 ریال
1 سال
501,400 ریال
1 سال
.lol
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
.ltd
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
.luxury
27,140,000 ریال
1 سال
27,140,000 ریال
1 سال
27,140,000 ریال
1 سال
.marketing
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.market
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
.media
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.menu
1,840,000 ریال
1 سال
1,840,000 ریال
1 سال
1,840,000 ریال
1 سال
.men
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
.mobi
759,000 ریال
1 سال
759,000 ریال
1 سال
759,000 ریال
1 سال
.movie
13,340,000 ریال
1 سال
13,340,000 ریال
1 سال
13,340,000 ریال
1 سال
.name
403,420 ریال
1 سال
403,420 ریال
1 سال
403,420 ریال
1 سال
.news
1,104,000 ریال
1 سال
1,104,000 ریال
1 سال
1,104,000 ریال
1 سال
.ngo
2,295,400 ریال
1 سال
2,295,400 ریال
1 سال
2,295,400 ریال
1 سال
.parts
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.pet
759,000 ریال
1 سال
759,000 ریال
1 سال
759,000 ریال
1 سال
.photo
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
.photography
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
.press
3,611,000 ریال
1 سال
3,611,000 ریال
1 سال
3,611,000 ریال
1 سال
.pizza
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.place
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.plus
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.promo
759,000 ریال
1 سال
759,000 ریال
1 سال
759,000 ریال
1 سال
.red
759,000 ریال
1 سال
759,000 ریال
1 سال
759,000 ریال
1 سال
.rent
3,312,000 ریال
1 سال
3,312,000 ریال
1 سال
3,312,000 ریال
1 سال
.restaurant
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.salon
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.science
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
.security
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
100,000,000 ریال
1 سال
.services
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.technology
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
.support
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
.software
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
.systems
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
1,012,000 ریال
1 سال
.shopping
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.studio
1,104,000 ریال
1 سال
1,104,000 ریال
1 سال
1,104,000 ریال
1 سال
.style
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.taxi
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.tel
639,400 ریال
1 سال
639,400 ریال
1 سال
598,000 ریال
1 سال
.tickets
20,700,000 ریال
1 سال
20,700,000 ریال
1 سال
20,700,000 ریال
1 سال
.tours
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
2,530,000 ریال
1 سال
.trade
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
.travel
4,968,000 ریال
1 سال
4,968,000 ریال
1 سال
4,968,000 ریال
1 سال
.video
1,145,400 ریال
1 سال
1,145,400 ریال
1 سال
1,145,400 ریال
1 سال
.vip
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
.website
1,127,000 ریال
1 سال
1,127,000 ریال
1 سال
1,127,000 ریال
1 سال
.wiki
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
1,513,400 ریال
1 سال
.work
317,400 ریال
1 سال
317,400 ریال
1 سال
317,400 ریال
1 سال
.world
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال
1,518,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains